ارتباط با کتابخانه مرکزی ارتباط با کتابخانه مرکزی

شماره تلفن هاي تماس با كتابخانه مركزي واحد تهران

دفتر كتابخانه
81583308
نشريات لاتين
81583309
نشريات فارسي
81583370
امانت كتاب
81583370
سفارشات
88813318-81583382
فهرستنويسي
81583382
صحافي
81583333

شماره تلفن هاي تماس با كتابخانه مركزي واحد کرج 

شماره مخابرات
34579600-026
داخلي
دفتر كتابخانه
34550690-026
2223
معاون كتابخانه
34551025-026
2368
امانت كتاب
--
2233
مرجع
--
2367
نشريات
--
2367
فهرستنويسي
--
2366
اطلاع رساني
--
2655
امانت كيف
--
2655