ارتباط با کتابخانه مرکزی ارتباط با کتابخانه مرکزی

شماره تلفن هاي تماس با كتابخانه مركزي واحد تهران

دفتر كتابخانه
88825016-81583308
نشريات لاتين
81583309
نشريات فارسي
81583370
امانت كتاب
81583370
سفارشات
88813318-81583382
فهرستنويسي
81583382
صحافي
81583333

شماره تلفن هاي تماس با كتابخانه مركزي واحد کرج 

شماره مخابرات
34579600-026
داخلي
دفتر كتابخانه
34550690-026
2223
معاون كتابخانه
34551025-026
2368
امانت كتاب
--
2233
مرجع
--
2367
نشريات
--
2367
فهرستنويسي
--
2366
اطلاع رساني
--
2655
امانت كيف
--
2655