ارتباط با کتابخانه مرکزی ارتباط با کتابخانه مرکزی

شماره تلفن هاي تماس با كتابخانه مركزي واحد تهران

دفتر كتابخانه
021-86070788
021-81582208
مرجع
021-81582296
نشريات  و پایان نامه
021-81582296
امانت كتاب
021-81582270
      فهرستنویسی 021-81582270
صحافی
021-81582270
   

شماره تلفن هاي تماس با كتابخانه مركزي واحد کرج 

شماره مخابرات
026-34579600-026
 
دفتر كتابخانه
026-345506900
داخلی 2223
 
معاون كتابخانه
026-34551025
داخلی 2368
 
امانت كتاب
2233
 
مرجع
2416
 
نشريات و پایان نامه
2367
 
فهرستنويسي
2366، 2726
 
اطلاع رساني
2655