بخش اداری بخش اداری

ریاست

دكتر داریوش علیمحمدی

تحصيلات: دكتري علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن:

تهران: 86070788-021

کرج: 34550690-026، داخلی:2223

پست الكترونيك: 

معاونت

ايوب بهنام

تحصيلات:كارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن:

تهران: 86070788-021

کرج: 34551025-026، داخلی:2368

پست الكترونيك: Behnam2832@gmail.com

مسئول دفترتهران

فريده مرادي

تحصيلات: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن:86070788-021

مسئول دفترکرج

فاطمه علیرضایی

تحصیلات: لیسانس

تلفن: 34550690-026، 2223