بخش اداری بخش اداری

ریاست

 

 

دكتر یزدان منصوریان

تحصيلات: دكتري علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن:

تهران: 81583308-021

کرج: 34550690-026، داخلی:2223

پست الكترونيك:  

 

معاونت

 

ايوب بهنام

تحصيلات:كارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن:

تهران: 81583308-021

کرج: 34551025-026، داخلی:2368

پست الكترونيك: Behnam2832@gmail.com

 

مسئول دفترتهران

 

فريده مرادي

تحصيلات: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن:81583308-021

 

مسئول دفترکرج

 

آصف مولایی

تحصیلات: دیپلم کاربری کامپیوتر

تلفن: 34550690-026، 2223