بخش اطلاع رسانی بخش اطلاع رسانی

بخش اطلاع رسانی

ارائه خدمات با استفاده از ابزارهای پيشرفته تكنولوژی و رايانه ای به منظور در دسترس قرار دادن جديدترين اطلاعات به دانشجويان، اعضای هيات علمی ومحققان، موضوع كاری بخش اطلاع رسانی است. اين بخش در كتابخانه مركزی حصارك داير می باشد.