بخش سفارشات بخش سفارشات

بخش سفارشات

در اين بخش سفارش و خريد كتب و نشريات فارسی و لاتين وارتباط با كارگزاران و ناشران داخلی و خارجی انجام می شود.
همچنين اين بخش با كتابخانه British Library در ارتباط می باشد كه كتاب و مقالات مورد نياز اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلی را بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه درخواست می كند.اين بخش در كتابخانه مركزی تهران داير می باشد.

کتابخانه مرکزی