بخش مرجع بخش مرجع

بخش مرجع

 

بخش مرجع كتابخانه دانشگاه شامل: دايره المعارفها، فرهنگها، اطلسها، راهنماها، نمايه ها، سالنامه

ها، كتابشناسی ها، وغيره می باشد. كليه اطلاعات كتابشناختی اين بخش وارد سيستم شبكه اي كتابخانه

شده است و مراجعين براحتي می توانند از طريق رايانه های موجود جستجو كنند. كليه مدارك مرجع

برای مطالعه در داخل كتابخانه می باشد و به امانت داده نمی شود.