بخش پايان نامه ها بخش پايان نامه ها

بخش پايان نامه ها
 

خدمات اين بخش به دانشجويان كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكتری ارائه می شود.در اين بخش بيش از 8000 عنوان پايان نامه دانشجويی در رشته های مختلف نگهداری می شود. مراجعين می توانند از طريق رايانه های موجود منابع  مورد نظرشان را جستجو كنند و پس از دريافت منبع مورد نظر از كتابدار، آن را در داخل بخش مطالعه نمايند.

توجه: اين بخش در كتابخانه مركزی حصارك داير می باشد. همچنين مهمانان خارج از دانشگاه فقط در روزهای يك شنبه و سه شنبه با ارائه معرفی نامه می توانند از امكانات اين بخش استفاده نمایند