مقررات استفاده از کتابخانه مقررات استفاده از کتابخانه

آئين نامه استفاده از كتابخانه

 

استفاده كنندگان

 

تمامي اعضاء هيات علمي ، كاركنان و دانشجويان دانشگاه خوارزمی با ارائه كارت عضويت كتابخانه و اعضاي طرح غدير با ارائه كارت غدير و ساير مراجعان اعم از استادان،پژوهشگران ودانشجويان خارج از دانشگاه خوارزمی مي توانند با ارائه معرفي نامه از خدمات كتابخانه استفاده كنند.لازم به ذكر است كه مراجعين با ارائه معرفي نامه فقط مي توانند از منابع موجود در داخل سالن كتابخانه استفاده كنند.

 

شرايط عضويت

 

1. اعضاء هيات علمي وكاركنان دانشگاه خوارزمی(اعم از رسمي وقراردادي) با ارائه فتوكپي آخرين حكم كارگزيني و فتوكپي قرارداد و يك قطعه عكس.

2.دانشجويان دانشگاه خوارزمی با ارائه كارت تحصيلي يا معرفي نامه از اداره آموزش و يك قطعه عكس.

 

مدت عضويت

 

1.اعضاء هيات علمي و كاركنان رسمي دانشگاه خوارزمی تا پايان اشتغال.

2.اعضاء هيات علمي و كاركنان قراردادي دانشگاه خوارزمی تا پايان قرارداد.

3.دانشجويان دانشگاه خوارزمی تا پايان فراغت ازتحصيل.

4.دارندگان كارت طرح غدبر تا پايان طرح.

 

مقررات استفاده از كتابخانه

 

1.كتاب باارائه كارت عضويت كتابخانه و كارت طرح غدير امانت داده مي شود.

2.با كارت دانشجوئي و كارت شناسائي ، كتاب امانت داده نمي شود.

3.مراجعان با استفاده از كارت عضويت و كارت طرح غدير اشخاص ديگري نمي توانند كتاب به امانت بگيرند.

4.اعضاء هيات علمي و دانشجويان دكتري مي توانند در يك زمان حداكثر 7 جلد كتاب براي مدت 20روز به امانت بگيرند.

5.دانشجويان فوق ليسانس مي توانند در يك زمان حد اكثر 5جلد كتاب براي مدت 20روز به امانت بگيرند.

6.دانشجويان ليسانس و كاركنان دانشگاه مي توانند در يك زمان حد اكثر 3جلد كتاب براي مدت 20روز به امانت بگيرند.

7. اگر عضوي كارت عضويت خود را گم كند ، موظف است به كتابخانه اطلاع بدهد تا طبق مقررات كتابخانه كارت المثني صادر شود.

8.امانت گيرنده مي تواند مدت امانت را ،با اطلاع كتابدار مسئول ميز امانت براي يك هفته ديگر تمديد كند، مشروط بر اينكه عضو ديگري آن كتاب را درخواست نكرده باشد.

9. چنانچه كتابي بيش از يك درخواست كننده داشته باشد ، كتابدار ميز امانت مي تواند مدت امانت آن كتاب را كاهش دهد.

10.مدارك مرجع مانند واژه نامه ها،دايره المعارفها، كتابشناسيها، فهرستها، اطلسها، مجلات، روزنامه ها، پايان نامه ها، نقشه ها، عكسها و مدارك كمياب براي مطالعه در داخل كتابخانه مي باشد وبه امانت داده نمي شود.

 

مقررات مربوط به ديركرد باز گرداندن كتابها

 

    اعضائي كه كتاب به امانت گرفته شده را در موعد مقرر به كتابخانه عودت ندهند ،گم كنند و يا خساراتي به آنها وارد كنند به ترتيب زير جريمه خواهند شد:

1. اگر عضوي كتاب به امانت گرفته شده را در موعود مقرر به كتابخانه عودت ندهد براي يك روز دير كرد ،مبلغ 2000 ریال جريمه مي شود و تاخير بيش از دو هفته براي بار اول تذكر ودر دفعات بعد كارت عضويت ايشان باطل مي شود.

2. هر گاه امانت گيرنده كتابي را گم كند ، بايد كتاب گم شده را عيناّ تهيه نمايد و بهاي آماده سازي آن را بپردازد. در صورت عدم امكان تهيه ، ملزم است بهاي آن را به نرخ روز( به تشخيص مسئول كتابخانه)به اضافه بهاي آماده سازي پرداخت كند.

3.هرگاه امانت گيرنده به كتاب خسارت وارد كند به ترتيب زير جريمه خواهد شد:

الف.اگر خسارت وارد شده باعث غير قابل استفاده شدن كتاب شود مانند رديف(2) جريمه خواهد شد

.ب.در موارد ديگر ميزان خسارت وارده توسط مسئول كتابخانه تعيين مي شود و به امانت گيرنده اعلام مي گردد