کارکنان کتابخانه کارکنان کتابخانه

كاركنان كتابخانه مركزي واحد تهران

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

نوع استخدام

مسئوليت

1

مهري آزادگان

دیپلم

رسمي

امانت

2

كامران باقر

کارشناسی ارشد کتابداری

قراردادي

امانت

3

آمنه پورآقائي

كارشناسی  ارشدكتابداري

رسمي

نشريات

4

عبدالعظيم خسروبيگي

كارشناسی كتابداري

قراردادي

مرجع

5

كبري رئوفي

كارشناسی ارشدكتابداري

پيماني

امانت

6

محمد سروري

كارشناسی ارشد كتابداري

پيماني

سفارشات

7

حاجیه نظیری آستانه

کارشناسی ارشدکتابداری

پیمانی

امانت

8

سيده زهرا كاظمي

كارشناسی ارشد کتابداری

رسمي

فهرستنويسي

9

فريده مرادي

کارشناسی ارشد کتابداری

قراردادي

مسئول دفتر


كاركنان كتابخانه مركزي واحد کرج

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

نوع استخدام

مسئوليت

1

حبيب ا... احمدي

كارشناسی ارشد مدیریت

رسمي

مرجع

2

سيدهاشم حسيني

دیپلم

رسمي

جمعدار اموال

3

ثریا بایرامی

کارشناسی ادبیات

قراردادی

امانت

4

مريم حكيم جوادي

دیپلم

قراردادي

نشريات

5

مینا طالقانی

كارشناسی كتابداري

پیمانی

امانت

6

محرمعلي رحيمي

دیپلم

قراردادي

امانت

7

سيدعبداله سيد ميرزايي

دیپلم

قراردادي

اطلاع رساني

8

بهرام محمد سيدي امين

كارشناسی كتابداري

رسمي

فهرستنويسي

9

نسرين صحرايي

كارشناسی كتابداري

رسمی آزمایشی

فهرستنويسي

10

محمدحسن علي اكبري

كارشناسی تاریخ

رسمي

مرجع

11

رقيه عليپور

كارشناسی ادبيات

قراردادي

امانت

12

حميدرضا فراهاني

--

قراردادي

امانت كيف

13

آصف مولايي

دیپلم

قراردادي

مسئول دفتر

14

سيده فاطمه نجاتي

كارشناسی كتابداري

رسمي

امانت

15

 سمانه فتوحی

 کارشناسی کتابداری

 قراردادی

 پایان نامه

16

محبوبه رحیمی

کارشناسی ارشد کتابداری

پیمانی

امانت


رئیس و معاون کتابخانه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

نوع استخدام

مسئولیت

1

یزدان منصوریان

دکتری کتابداری

رسمی

رئیس کتابخانه

2

ایوب بهنام

کارشناسی ارشد کتابداری

رسمی

معاون کتابخانه