کارکنان کتابخانه کارکنان کتابخانه

كاركنان كتابخانه مركزي واحد تهران

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

نوع استخدام

مسئوليت

1

مهري آزادگان

دیپلم

رسمي

امانت

2

كامران باقر

کارشناسی ارشد کتابداری

قراردادي

امانت

3

آمنه پورآقائي

كارشناسی  ارشدكتابداري

رسمي

نشريات و پایان نامه

4

عبدالعظيم خسروبيگي

كارشناسی كتابداري

قراردادي

مرجع

5

كبري رئوفي

كارشناسی ارشدكتابداري

رسمی آزمایشی

امانت

6

محمد سروري

كارشناسی ارشد كتابداري

رسمی آزمایشی

سفارشات

7

حاجیه نظیری آستانه

کارشناسی ارشدکتابداری

رسمی آزمایشی

امانت

8

سيده زهرا كاظمي

كارشناسی ارشد کتابداری

رسمي

فهرستنويسي

9

فريده مرادي

کارشناسی ارشد کتابداری

قراردادي

مسئول دفتر


كاركنان كتابخانه مركزي واحد کرج

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

نوع استخدام

مسئوليت

1

ثریا بایرامی

کارشناسی ارشد کتابداری

قراردادی

فهرستنویسی

2

مريم حكيم جوادي

دیپلم

قراردادي

نشريات

3

مینا طالقانی

كارشناسی  ارشد كتابداري

رسمی آزمایشی

امانت

4

سيدعبداله سيد ميرزايي

دیپلم

قراردادي

اطلاع رساني

5

بهرام محمد سيدي امين

كارشناسی ارشد كتابداري

رسمي

فهرستنويسي

6

نسرين صحرايي

كارشناسی كتابداري

رسمی آزمایشی

فهرستنويسي

7

محمدحسن علي اكبري

كارشناسی تاریخ

رسمي

مرجع

8

رقيه عليپور

كارشناسی ارشد کتابداری

پیمانی

امانت

9

حميدرضا فراهاني

دیپلم

قراردادي

اآماده سازی کتاب

10

فاطمه علیرضایی

کارشناسی مدیریت

رسمی

مسئول دفتر

11

سيده فاطمه نجاتي

كارشناسی ارشد كتابداري

رسمي

امانت

12

 سمانه فتوحی

 کارشناسی ارشد کتابداری

 قراردادی

 پایان نامه

13 پریچهر آقا سیدجوادی کارشناسی ارشد کتابداری رسمی مرجع
14 لاله بشیرزاده کارشناسی کتابداری قراردادی فهرستنویسی
15 علی اکبر سرپرست کارشناسی ارشد کتابداری رسمی فهرستنویسی

رئیس و معاون کتابخانه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

نوع استخدام

مسئولیت

1

داریوش علیمحمدی

دکتری کتابداری

رسمی

رئیس کتابخانه

2

ایوب بهنام

کارشناسی ارشد کتابداری

رسمی

معاون کتابخانه