کارکنان کتابخانه کارکنان کتابخانه

كاركنان كتابخانه مركزي واحد تهران

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

نوع استخدام

مسئوليت

1

مهري آزادگان

دیپلم

رسمي

امانت

2

كامران باقر

کارشناسی ارشد کتابداری

قراردادي

امانت

3

آمنه پورآقائي

كارشناسی  ارشدكتابداري

رسمي

نشريات

4

عبدالعظيم خسروبيگي

كارشناسی كتابداري

قراردادي

مرجع

5

كبري رئوفي

كارشناسی ارشدكتابداري

پيماني

امانت

6

محمد سروري

كارشناسی ارشد كتابداري

پيماني

سفارشات

7

حاجیه نظیری آستانه

کارشناسی ارشدکتابداری

پیمانی

امانت

8

سيده زهرا كاظمي

كارشناسی ارشد کتابداری

رسمي

فهرستنويسي

9

فريده مرادي

کارشناسی ارشد کتابداری

قراردادي

مسئول دفتر


كاركنان كتابخانه مركزي واحد کرج

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

نوع استخدام

مسئوليت

1

حبيب ا... احمدي

كارشناسی ارشد مدیریت

رسمي

مرجع

2

سيدهاشم حسيني

دیپلم

رسمي

جمعدار اموال

3

ثریا بایرامی

کارشناسی ارشد کتابداری

قراردادی

امانت

4

مريم حكيم جوادي

دیپلم

قراردادي

نشريات

5

مینا طالقانی

كارشناسی  ارشد كتابداري

پیمانی

امانت

6

محرمعلي رحيمي

دیپلم

قراردادي

امانت

7

سيدعبداله سيد ميرزايي

دیپلم

قراردادي

اطلاع رساني

8

بهرام محمد سيدي امين

كارشناسی ارشد كتابداري

رسمي

فهرستنويسي

9

نسرين صحرايي

كارشناسی كتابداري

رسمی آزمایشی

فهرستنويسي

10

محمدحسن علي اكبري

كارشناسی تاریخ

رسمي

مرجع

11

رقيه عليپور

كارشناسی ارشد کتابداری

قراردادي

امانت

12

حميدرضا فراهاني

--

قراردادي

امانت كيف

13

فاطمه علیرضایی

کارشناسی مدیریت

رسمی

مسئول دفتر

14

سيده فاطمه نجاتي

كارشناسی ارشد كتابداري

رسمي

امانت

15

 سمانه فتوحی

 کارشناسی ارشد کتابداری

 قراردادی

 پایان نامه

 

       

رئیس و معاون کتابخانه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

نوع استخدام

مسئولیت

1

داریوش علیمحمدی

دکتری کتابداری

رسمی

رئیس کتابخانه

2

ایوب بهنام

کارشناسی ارشد کتابداری

رسمی

معاون کتابخانه