فرم نظرسنجی بخش امانت


کد رهگیرى این فرم: P397-F372-U0-N334676          
[ چاپ فرم ]
نام و نام خانوادگی:
مقطع تحصیلی:
سمت:
لطفا کتابخانه موردنظر خود را جهت نظرسنجی انتخاب نمایید:
میزان رضایت از منابع و کتب علمی فارسی موجود (از نظر تعداد، روزآمدی و کاربردی بودن):
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میزان رضایت از منابع و کتب علمی لاتین موجود (از نظر تعداد، روزآمدی و کاربردی بودن):
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میزان رضایت از نحوه تسویه حساب بخش امانت:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میزان رضایت از مهارت و اطلاعات شغلی مسئولین مربوطه:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میزان رضایت از پاسخگویی مسئولین مربوطه:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
درصورت تمایل، نام کارمند مورد نظر و دلیل رضایت و یا عدم رضایت ذکر شود:
پیشنهادات و انتقادات:
CAPTCHA