فرم نظرسنجی بخش امانت
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 نام و نام خانوادگی:
2 مقطع تحصیلی:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
فوق دیپلم
دیپلم
3 سمت:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عضو هیئت علمی
دانشجو
کارمند
کاربر مهمان
4 لطفا کتابخانه موردنظر خود را جهت نظرسنجی انتخاب نمایید:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کتابخانه مرکزی واحد کرج
کتابخانه مرکزی واحد تهران
کتابخانه موسسه تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران
کتابخانه دانشکده علوم مالی تهران
کتابخانه دانشکده اقتصاد تهران
کتابخانه دانشکده مدیریت تهران
5 میزان رضایت از منابع و کتب علمی فارسی موجود (از نظر تعداد، روزآمدی و کاربردی بودن):
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
6 میزان رضایت از منابع و کتب علمی لاتین موجود (از نظر تعداد، روزآمدی و کاربردی بودن):
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
7 میزان رضایت از نحوه تسویه حساب بخش امانت:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
8 میزان رضایت از مهارت و اطلاعات شغلی مسئولین مربوطه:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
9 میزان رضایت از پاسخگویی مسئولین مربوطه:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
10 درصورت تمایل، نام کارمند مورد نظر و دلیل رضایت و یا عدم رضایت ذکر شود:
11 پیشنهادات و انتقادات: