فرم رزرو سالن‌های کنفرانس و اتاق‌های گفتگو
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 نام سازمان متقاضی:
2 تلفن:
3 نشانی:
4 موضوع برنامه:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
سمینار
همایش
کنگره
یادواره
کارگاه
جلسه
5 سایر:
6 عنوان برنامه:
7 روز و تاریخ انجام مراسم:
8 ساعت شروع و خاتمه:
9 فضای مورد نیاز:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
سالن همایش A
سالن همایش B
سالن همایش C
سالن همایش D
سالن مرکز رشد
فضای باز مرکز رشد
سالن های نمایشگاهی
10 سایر خدمات (پذیرایی، فیلمبرداری و ...)
11 تصویر مجوز برای برنامه تشکل‌های دانشجویی (امور آموزشی، امور فرهنگی، نهاد رهبری):
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
12 تعداد شرکت کنندگان:
13 نام و مشخصات سخنرانان:
14 نام و نام خانوادگی و تلفن مسئول اجرايی:
15 خبرگزاری‌های مدعو جهت تهیه خبر: