کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- اهداف، وظایف و ماموریت‌ها
اهداف، وظایف و ماموریت‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/31 | 
 
 • مرکزی فرهنگی و چندوجهی دارای نقش فعال و پویا برای دانشگاه خوارزمی
 • مرکزی برای معرفی پیشینه تاریخی دانشگاه خوارزمی و سیر تحول آن
 • مرکزی برای تبادلات فرهنگی با سایر دانشگاه‌های داخلی و خارجی
 • ایجاد انگیزه در نسل‌های جوان دانشجویان و دانش‌آموختگان در پیوند با مفاخر و سابقه علمی و فرهنگی دانشگاه
 • توجه بیشتر به جنبه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی در فعالیت‌های دانشگاه و پیوند آن‌ها با آموزش جاری
 • افزایش تعلق‌خاطر سازمانی و هویت دانشگاهی در سرمایه‌های انسانی و ذینفعان دانشگاه
 • ارتقای آگاهی جامعه علمی کشور نسبت به پیشینه تاریخی و تحولات نظام آموزش عالی در ایران در چارچوب تحولات دانشگاه خوارزمی
 • ظرفیت‌سازی برای پژوهش‌های نظام‌مند درباره تکنولوژی آموزشی و آموزش عالی مدرن در ایران
 • همکاری برای بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • همکاری برای بهبود کیفیت فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه
 • همکاری برای بهبود کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی
 • همکاری برای بهبود کیفیت فعالیت‌های خدمات دانشجویی دانش آموختگان
 • همکاری برای بهبود کیفیت فعالیت‌های توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه
 • همکاری برای ارتقای اعتبار و تثبیت برند خاص دانشگاه خوارزمی در سطح ملی و بین‌المللی

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.28086.68690.fa.html
برگشت به اصل مطلب