کتابخانه مرکزی- صفحه نمایش
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
 


 آدرس : کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، دانشگاه خوارزمی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
 کدپستی: ۳۷۵۵۱- ۳۱۹۷۹
 شماره تماس:  ۰۲۶۳۴۵۱۱۵۱۰ -  ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰ داخلی ۲۳۶۸
 شماره واتساپ:  ۰۹۹۱۳۹۹۵۱۰۲
 ایمیل:  libkhu.ac.ir

 
    
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=15.23762.63125.fa
برگشت به اصل مطلب