اهداف و وظایف
اهداف: 
• ارتقا کتابخانه مرکزی با گردآوری منابع علمی و آموزشی
• اشاعۀ اطلاعات در جهت تقویت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی
وظایف:
• اشاعه دانش و پاسخگویی به نیاز های پژوهشی جامعه
• بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعان
• توسعه همکاری های علمی – پژوهشی
• افزایش رضایت مندی ذینفعان
• افزایش مهارت آموزی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویا
ن
تازه های کتابخانه
راهبردهای جستجو
۱۴۰۱/۴/۲۵
راهنمای جستجو در Open Access Library
۱۴۰۱/۳/۱۸
منشور اخلاقی سالن مطالعه کتابخانه مرکزی
۱۴۰۱/۳/۱۷
فیلم آموزشی جستجوی کتاب الکترونیک در پرتال کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی
۱۴۰۱/۲/۱۰
راهنمای جستجو در (ERIC (Institute of Education Sciences
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
راهنمای جستجو در پایگاه مجلات تخصصی نور
۱۴۰۰/۹/۶
راهنمای جستجو در ساینس دایرکت
۱۴۰۰/۹/۶
فیلم آموزشی جستجوی کتاب در پرتال کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی
۱۴۰۰/۸/۱۷
راهنمای جستجوی پایان نامه ها و رساله ها در پرتال کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی
۱۴۰۰/۸/۱۰
راهنمای پایگاه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)
۱۴۰۰/۸/۳
همایش ها و کارگاه ها
کارگاه آموزش کتل عاملی
۱۴۰۱/۹/۵
کارگاه کاربرد روش بلند اندیشی در پژوهش های روانشناسی، علوم تربیتی و علم اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۵
کارگاه مقدمه ای بر روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت
۱۴۰۱/۹/۵
کارگاه روش نگارش مقاله علمی پژوهشی
۱۴۰۱/۹/۵
کارگاه روش پژوهش تحلیل انتقادی
۱۴۰۱/۹/۵
کارگاه آشنایی با علوم داده در روانشناسی و علوم تربیتی
۱۴۰۱/۹/۵
کارگاه تشخیص از طریق مشاهده
۱۴۰۱/۹/۲
آشنایی با فرایند نشر کتب دانشگاه
۱۴۰۱/۸/۲۴