فهرست افراد


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.

آقای دکتر احمدرضا بردبار
مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
معاونت پژوهش و فناوری

آقای ایوب بهنام
معاونت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد


خانم مینا طالقانی

دفتر کتابخانه

خانم سیده فاطمه نجاتی

مخزن کتابخانه
خانم رقیه علیپور

مخزن کتابخانه
آقای منصور رحمن زاده

مخزن کتابخانه
آقای یداله جعفری

مخزن کتابخانه
خانم رقیه شهبازپور

مخزن کتابخانه

خانم سمانه فتوحی

بخش پایان نامه

آقای بهرام‌محمد سیدی امین

بخش فهرست نویسی
خانم لاله بشیرزاده

بخش فهرست نویسی
خانم ثریا بایرامی

بخش فهرست نویسی
خانم نسرین صحرایی

بخش فهرست نویسی

آقای علی خدایاری

بخش نابینایان


آقای کامران باقر

مخزن کتابخانه
خانم کبری رئوفی

مخزن کتابخانه

آقای محمد سروری

بخش سفارشات

خانم حاجیه نظیری آستانه

بخش فهرست نویسی

خانم آمنه پورآقائی

بخش علم سنجی

خانم زهره نیکخواهخانم زینب ملک لوخانم مریم موسویخانم افسانه صالحی


خانم نگار حاج قاسمی