فهرست افراد


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.آقای دکتر احمدرضا بردبار
رئیس کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۸ - ۰۲۶۳۴۵۳۰۱۹۱

آقای ایوب بهنام
معاون کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد
شماره داخلی: ٢٣۶۸
شماره تلفن: ٠٢۶٣۴۵٧٩۶٠٠

خانم سیده فاطمه نجاتی

شماره داخلی: ٢٢٣٣
شماره تلفن: ٠٢۶٣۴۵٧٩۶٠٠
خانم رقیه علیپور

شماره داخلی: ٢٢٣٣
شماره تلفن: ٠٢۶٣۴۵٧٩۶٠٠
آقای منصور رحمن زاده

شماره داخلی: ٢٢٣٣
شماره تلفن: ٠٢۶٣۴۵٧٩۶٠٠
آقای یداله جعفری

شماره داخلی: ٢٢٣٣
شماره تلفن: ٠٢۶٣۴۵٧٩۶٠٠
خانم لاله بشیرزاده

شماره داخلی: ٢٢٣٣
شماره تلفن: ٠٢۶٣۴۵٧٩۶٠٠
خانم مینا طالقانی

شماره داخلی: ٢٢٣٣
شماره تلفن: ٠٢۶٣۴۵٧٩۶٠٠

خانم سمانه فتوحی

شماره داخلی: ٢٣۶٧
شماره تلفن: ٠٢۶٣۴۵٧٩۶٠٠

آقای بهرام‌محمد سیدی امین

شماره داخلی: ۲۳۶۶
شماره تلفن: ٠٢۶٣۴۵٧٩۶٠٠
خانم ثریا بایرامی

شماره داخلی: ۲٧۲۶
شماره تلفن: ٠٢۶٣۴۵٧٩۶٠٠
خانم نسرین صحرایی

شماره داخلی: ۲٧۲۶
شماره تلفن: ٠٢۶٣۴۵٧٩۶٠٠

آقای علی خدایاری

شماره داخلی: ٢٧٠٢
شماره تلفن: ٠٢۶٣۴۵٧٩۶٠٠

آقای کامران باقر

شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۲۱۸۱۵۸۲۲۷۰
خانم کبری رئوفی

شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۲۱۸۱۵۸۲۲۷۰
خانم نگار حاجی قاسمی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 02181582270

آقای محمد سروری

شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۲۱۸۱۵۸۲۲۹۶

خانم حاجیه نظیری آستانه

شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۲۱۸۱۵۸۲۲۷۰

خانم زهره نیکخواه

شماره داخلی:
شماره تلفن:

آقای افشین آریان پور

شماره داخلی:
شماره تلفن: 02181581075-76-77
خانم ناهید سلیمانی بلمیری

شماره داخلی:
شماره تلفن: 02181581075-76-77

خانم مریم موسوی

شماره داخلی: 3
شماره تلفن: 02177606328

خانم نازنین تاجیک

شماره داخلی:
شماره تلفن: 021۷۷۵۱۵۳۵۸

خانم آمنه پورآقائی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 02188809619

خانم افسانه صالحی فشمی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 021۸۸۹۱۸۳۴۸